Array
 

宗旨使命

diagram-58

歷史簡介

diagram-27

車會動態

diagram-01

入會申請

diagram-31

whatsapp-001

 

facebook 005 1

 

2023-03-03 004627

2

 

 

 

 

2013-1225~29日  

25/12(三)香港-廈門  

早上於香港國際機場乘搭KA618(0930-1110)班機至夏門機場………

26/12(四)翟山坑道-金門國家公園  

早上酒店自助餐後,往翟山坑道………

27/12(五)金門-小金門   img 1817往車會多日活動瀏覽。

 

 

農曆年越南線已出請往多日活動查閱

 

FAQ(常見問題)

diagram-04

遊點精選

diagram-22

旅遊貼士

diagram-19

 
 
 
 

Copyright © 2023 Hong Kong Cycling Tour Association